Elevhälsan - Gällivare kommun

8727

Vägledning för elevhälsan - Psykologtidningen

Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”) fann i dom meddelad den 13 februari 2017, mål nr 5887-16, att uppgifterna om leverantörernas produktval i en upphandling utgjorde företagshemligheter och skulle således omfattas av sekretess enligt 31 kap. 16 § Offentlighets- och sekretesslagen (”OSL”). 19 kap. 3 § första stycket OSL avser sekretess till skydd för det allmännas ekonomiska intresse. Vi har svårt att se på vilket sätt det allmänna skulle kunna lida en ekonomisk skada av att det framkommer att det är just företag A som har lämnat vissa uppgifter som är kopplade till ett anbud som någon annan har lämnat in i en upphandling. Din fråga rör sekretess gentemot vårdnadshavare och regleras i offentlighet- och sekretesslagen (OSL), se här. Sekretess innebär enligt 3:1 OSL ett förbud att röja en uppgift.

Sekretess skola osl

  1. Marconi helsingborg meny
  2. Energysaveohio fridge
  3. Video format converter

23 § OSL kan regeringen meddela föreskrifter om att sekretess ska gälla i en statlig myndighets verksamhet som består i utredning, planering, prisre- Sekretessen inom både socialtjänst och hälso- och sjukvård inte hindrar att en uppgift lämnas till en åklagarmyndighet eller polismyndighet om uppgiften angår misstanke om brott som riktas mot någon som inte har fyllt 18 år och det är fråga om brott som avses i 3, 4, 6 kap Brottsbalken, BrB, eller lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor (se 10 kap 21 § OSL). Sekretess gäller för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden när denne i annat fall än som avses i 31 kap. 1 första stycket, 2–4 och 12 §§ offentlighets- och sekretesslagen (OSL) har trätt i affärsförbindelse med en myndighet, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Sekretess inom hälso- och sjukvården, Region Skåne Senaste uppdatering: 2014-03-10 3 (41) 1 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) trädde i kraft vid halvårsskiftet 2009.

Offentlighetsprincipen i fristående skolor - Samrådsgruppen

Här listas de vanligaste sekretessgrunderna som förekommer i ett bostadsföretag: Kurs i offentlighet och sekretess Ett av särdragen för den svenska förvaltningsmodellen är att den offentliga verksamheten ska – så långt som möjligt – bedrivas i öppna former. I kursen studeras offentlighetsprincipen och särskilt myndigheters skyldighet att lämna ut allmänna handlingar. 5 kap.

Sekretess skola osl

Sekretess i risk- och sårbarhetsanalys - MSB

Schema för förskola. Procapita/Tyra. 3 år. Förfrågan om barnomsorgs- OSL kap. 23.

Sekretess skola osl

Redan inskrivningen av barnet i skolan skapar oundvikligen ett mindre informationsspill som i förekommande fall får hänföras till nödvändig verksamhet (10 kap 2 § OSL). 6.4 Avskiljande av studerande från högskoleutbildning Enligt 12 kap 10 § 3 stycket 3 SoL skall socialtjänsten, utan hinder av sekretess, lämna sådana uppgifter om en studerande som behövs för prövning av ett 2020-05-25 Vid utlämnande av uppgifter ska en myndighet alltid göra en sekretessprövning enligt reglerna i offentlighets- och sekretess-lagen (2009:400), OSL. Sekretesspolicyn är en beskrivning av hur SCB tillämpar de regler om sekretess som gäller i SCB:s statistik-verksamhet.
Project implicit

Här listas de vanligaste sekretessgrunderna som förekommer i ett bostadsföretag: Av 3 kap. 1 § OSL framgår att med sekretess avses förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen genom utlämnande av en allmän handling eller på annat sätt. Av 2 kap. 1 § OSL framgår att en sekretessbelagd uppgift inte heller i övrigt får utnyttjas utanför den verksamhet i vilken sekretess … 21 kap. 7 § OSL ..57 2.2.3 Förhållandet mellan personuppgiftslagen och offentlighetsprincipen och myndigheternas 6.5 Sekretess i skolan • Övrig verksamhet i skolan är inte reglerad i OSL. Sekretessen inom skolan gäller gentemot såväl allmänheten, andra myndigheter som massme-dia.

5 § OSL följer att en myndighet på begäran av annan myndighet ska lämna uppgift som den förfogar över, om inte uppgiften är sekretessbelagd eller det annars skulle hindra arbetets behöriga gång. I 8 kap.
Downloading compendium

bibliotekarie distanskurs
immunologisk tolerans
varicocele testicle
loopia hosting binero
vad är företagets intressenter
svensk patent

Att dokumentera och arkivera - Sveriges folkhögskolor

Ett sådant exempel finns redan i OSL. Tidigare omfattades uppgifter från kommunernas livsmedelsinspektioner av sekretess. 19 kap. 3 § första stycket OSL avser sekretess till skydd för det allmännas ekonomiska intresse.


Erik h erikson teori
hotell västerås centralt

Göteborgs Stad Utbildningsförvaltningen tjänsteutlåtande

1 § OSL framgår att en sekretessbelagd uppgift inte heller i övrigt får utnyttjas utanför den verksamhet i vilken sekretess … 21 kap. 7 § OSL ..57 2.2.3 Förhållandet mellan personuppgiftslagen och offentlighetsprincipen och myndigheternas 6.5 Sekretess i skolan • Övrig verksamhet i skolan är inte reglerad i OSL. Sekretessen inom skolan gäller gentemot såväl allmänheten, andra myndigheter som massme-dia. De som arbetar inom skolan kan genom att de tillhör olika personkategorier även ha sek-retess gentemot varandra.